Portfolio > WHOLE

Detail: Looking through gallery to storage to outside window